Om ryttaralliansen

RAS startade på 80-talet som en arbetsgrupp mellan staden och de privata ridskolornas klubbar; Ryttarstadion, Swartlings och Djurgården. Detta för att få ett bra samarbete mellan dessa 4 aktörer. BL a om ridvägar, upprustning och bidrag för anläggningarna då de ej va stadens anläggning som övriga ridskolor i Stockholm stad.

I mitten av 90-talet förändrades detta samarbete till att bli en ekonomisk förening med arbetsgivaransvar för de fritidsledare som klubbarna fick bidrag för att ha. Detta var till en början ett projektarbete då staden satsade på flickidrotten.Staden ville inte ha arbetsgivaransvar men stod gärna för kostnaderna för fritidsledare.

RAS ekonomiska förening består idag av 8 klubbar där styrelsen består av en ordinarie och en suppleant från varje klubb. Utöver dessa finns en verkställande ledning bestående av ordförande, kassör och sekreterare, och av dessa väljs två personalansvariga. Denna VL är klubboberoende. De väljs på ett år i taget. VL har inte rösträtt i styrelsen, förutom ordförande som har beslutanderätt vid lika antal röster.

Klubbarna är: Vällingby, Bromma, Djurgården, Swartling, , Farsta, Enskede, Mälarhöjden och Ågesta. Alla dessa klubbar förutom Ågesta ligger inom Stockholm Stad. Ågesta ligger på gränsen mellan Stockholm och Huddinge vilket gör att Stockholm går in och stöttar med 50% då många ungdomar bor i Stockholm. Vanligast är att ordförande är ordinarie ledamot i RAS men väljs av resp styrelse som en punkt på konstituerade styrelsemöte efter årsmötet. Vilka är valda hos Swartlings?

RAS har årsmöte efter klubbarna haft sitt årsmöte, april.

Under året har vi 2-3 styrelsemöten, 2 på hösten och 1 på våren ifall det behövs.

VL träffas regelbundet och har samarbets/avstämningsmöten med staden minst 2 ggr/år.

Vi får ett årligt bidrag på 3 000 000:- som oavkortat går till löner och administration av personalen. Ev överskott pga sjukdomar etc sparas för framtida utbildningssatsningar

De fritidsledare vi har idag är fast anställda (-09) och alla tjänster utom 2 är på 75%. De 2 är på 50%. Antalet arbetstimmar hänger ihop med antalet elever i åldrarna 7-20år boende i Stockholms Stad som finns i klubben och baseras på det bidrag som skickas in till staden årligen. Klubbar som inte redovisar/söker bidraget har ingen möjlighet att ha FL betald av staden.

RAS har kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen och lyder under avtalet för Idrott. FL har försäkring och pensionsavtal via RAS.

Normal arbetstid förläggs när det finns barn/ungdomar på anläggningen, normalt mellan vardagar 14-20. För 75% och 15-19 för 50%. Ingen OB utgår utan FL har extra semesterdagar för att kompensera arbete på obekväm tid. FLs ordinarie arbetstid beslutas av klubb och RAS gemensamt.

FL har en generell arbetsbeskrivning och vissa klubbar har valt att ha kompletterande beskrivningar då tjänsten ser olika ut på olika ridskolor.

 

 

I korthet:

1.       Allmänt

a.       Finnas till hands i stall och klubbrum för hjälp och råd.

b.      Skapa god kommunikation mellan barn och ungdomar.

c.       Aktivt motverka mobbning, både på plats och om möjligt via sociala medier.

2.       Planera och genomföra egna aktiviteter med barn och ungdomar, öppen för alla medlemmar och avsutten verksamhet. T ex läxläsning, borsta, myskvällar etc.

3.       Stötta ungdomssektionen i klubben

4.       Styrelsemöten

a.       Fritidsledaren är adjungerad i klubbens styrelse och ska ha en egen punkt i klubbens dagordning.

5.       Arbetstid

a.       Fritidsledarens arbetstid ska förläggas under den tid finns barn och ungdomar på ridanläggningen.

6.       Tid för möten, planering

a.       Kursplanering

b.      Aktivitetsplanering

c.       Skötarsystem

d.      Skötarskåp

e.      Sociala medier

f.        Tid för materialanskaffning och övrig planering planeras i samråd med klubben.

g.       Obligatorisk utbildning genom RAS,  om utbildningen är utanför ordinarie arbetstid skall den tiden ersättas, snarast möjligt, mot annan ledig tid i samråd med klubben.

h.      I tiden ingår regelbundna träffar för FL i RAS. Dessa träffar är till för att FL ska kunna ha ett erfarenhetsutbyte samt tid för information från RAS. FL-möten skall, om möjligt, förläggas under ordinarie arbetstid. Om annan tid väljs så ges ledigt för motsvarande antal timmar. Dessa timmar tas ut, inom samma månad som den utförts, mot ledig tid i samråd med klubben.

i.         Planeringen ska i första hand göras före och/eller efter ridterminens början respektive slut.

j.        Övrig planering/administration skall i första hand ske på ordinarie arbetstid och arbetsplats.

Den totala tiden för möten, planering mm under denna punkt bör ej överstiga 25% av den totala arbetstiden på ett år.

7.       Ledighet

a.       Röda dagar är FL ledig. Om FL och klubben kommer överens om arbete på röd dag så ges ledigt annan dag . Dessa timmar bytes, inom samma månad som den utförts, mot ledig tid i samråd med klubben.

b.      Semester tas ut i första hand när ridverksamheten är stängd. Önskar FL ledigt under annan period träffas överenskommelse om detta mellan klubb, FL och RAS.

8.       Övrigt

a.       FL ska hålla en god atmosfär och gott samarbete med ridskola och klubb.

b.      Viss hantering av hästar ingår i arbetet, dock alltid i samband med arbetet med ungdomarna.

Tidrapport och lönehantering

·         Fritidsledaren fyller i sin närvarorapport och skickar den, utan anmaning, på mail till sin kontakt i klubben SENAST 5:e i var månad.

·         Klubbens kontakt attesterar närvarorapporten och skickar, utan anmaning, mailet vidare till RAS löneansvarig SENAST 10:e i var månad.

·         Har inte närvarorapport inkommit till RAS löneansvarig den 10:e i var månad kan lönen ej utbetalas innevarande månad.

·         Lönen utbetalas den 25:e i var månad, infaller den 25:e under en lördag, utbetalas lönen den 24:e. Infaller den 25:e en sön- eller helgdag utbetalas lönen nästkommande bankdag

 

För att underlätta för klubbarna har vi tagit fram en ansvarsfördelning mellan klubb/stad/VL/RAS så inga oklarheter ska finnas om respektive ansvarsområde. Bifogas.

 

I kortet gäller:

Ansvar gentemot Stockholms Stads Fritidsförvaltning

Ridklubben ansvarar för att

1.       Bidragen endast används för avsutten verksamhet och inte används till ridskolans affärsdrivande verksamhet

2.       Bidragen används i enlighet med den framtagna arbetsbeskrivningen för FL-tjänst

Ansvar gentemot Ryttaralliansens medlemmar

Ridklubben ansvarar för att

1.       Ha minst en representant närvarande vid års- och styrelsemöten med antingen ordinarie ledamot eller suppleant, 4 ggr/år

2.       Regelbundet stämma av att det finns en samsyn mellan klubbarna gällande fritidsledarnas arbetsuppgifter.

Ansvar gentemot Ryttaralliansens verkställande ledning

Ridklubben ansvarar för att

1.       Ha minst en representant närvarande vid års- och styrelsemöten med antingen ordinarie ledamot eller suppleant, 4 ggr/år

2.       Skicka in fritidsledarens tidrapport enligt beskrivning

3.       Innan 28/2 varje år rapportera följande till RAS verkställande ledning

a.       Antalet medlemmar i åldrarna 7-20 år boende i Stockholm Stad

b.      Klubbens senast valda representant samt suppleant i RAS styrelse med kompletta kontakatuppgifter

Ansvar gentemot fritidsledarna  

Ridklubbens ansvar

1.       Vara fritidsledarens stöd i dennes dagliga verksamhet

2.       Attestera fritidsledarens tidrapport

3.       Verka för att fritidsledaren får vara med på personalmöten på ridskolan för att kunna vara delaktig i verksamheten

4.       Vid behov, hjälpa fritidsledaren att hitta en tillfällig ersättare vid t ex läkarbesök, sjukfrånvaro, semester och utbildning

5.       Årligt medarbetarsamtal samt avstämning av detta med RAS

6.       Annonsering och intervjuer vid nyrekrytering

7.       Medverka vid gemensamma möten med övriga ridklubbars personalrepresentanter och RAS

8.       Regelbundet gå igenom fritidsledarens arbetsuppgifter och stämma av dessa mot fritidsledarens arbetsbeskrivning

9.       Informera ridskolan om RAS och dess riktlinjer gällande arbetsbeskrivning

10.   Stötta fritidsledaren så att arbetsbeskrivningen följs och att fritidsledarnas timmar inte används av ridskolans affärsdrivande verksamhet

11.   Löpande kontakt med personalansvarig hos RAS

12.   *** Tillse att en arbetsplats/kontor finns för FL som uppfyller arbetsmiljöverkets ramar.****

 

kontakt2.jpg