Om ryttaralliansen

RAS startade på 80-talet som en arbetsgrupp mellan staden och de privata ridskolornas klubbar; Ryttarstadion, Swartlings och Djurgården. Detta för att få ett bra samarbete mellan dessa 4 aktörer. BL a om ridvägar, upprustning och bidrag för anläggningarna då de ej va stadens anläggning som övriga ridskolor i Stockholm stad.

I mitten av 90-talet förändrades detta samarbete till att bli en ekonomisk förening med arbetsgivaransvar för de fritidsledare som klubbarna fick bidrag för att ha. Detta var till en början ett projektarbete då staden satsade på flickidrotten.Staden ville inte ha arbetsgivaransvar men stod gärna för kostnaderna för fritidsledare.

RAS ekonomiska förening består idag av 8 klubbar där styrelsen består av en ordinarie och en suppleant från varje klubb. Utöver dessa finns en verkställande ledning bestående av ordförande, kassör och sekreterare, och av dessa väljs två personalansvariga. Denna VL är klubboberoende. De väljs på ett år i taget. VL har inte rösträtt i styrelsen, förutom ordförande som har beslutanderätt vid lika antal röster.

Klubbarna är: Vällingby, Bromma, Djurgården, Swartling, , Farsta, Enskede, Mälarhöjden och Ågesta. Alla dessa klubbar förutom Ågesta ligger inom Stockholm Stad. Ågesta ligger på gränsen mellan Stockholm och Huddinge vilket gör att Stockholm går in och stöttar med 50% då många ungdomar bor i Stockholm. Vanligast är att ordförande är ordinarie ledamot i RAS men väljs av resp styrelse som en punkt på konstituerade styrelsemöte efter årsmötet. Vilka är valda hos Swartlings?

RAS har årsmöte efter klubbarna haft sitt årsmöte, april.

Under året har vi 2-3 styrelsemöten, 2 på hösten och 1 på våren ifall det behövs.

VL träffas regelbundet och har samarbets/avstämningsmöten med staden minst 2 ggr/år.

De fritidsledare vi har idag är fast anställda (-09) och alla tjänster utom 2 är på 75%. De 2 är på 50%. Antalet arbetstimmar hänger ihop med antalet elever i åldrarna 7-20år boende i Stockholms Stad som finns i klubben och baseras på det bidrag som skickas in till staden årligen. Klubbar som inte redovisar/söker bidraget har ingen möjlighet att ha FL betald av staden.

RAS har kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen och lyder under avtalet för Idrott. FL har försäkring och pensionsavtal via RAS.

Normal arbetstid förläggs när det finns barn/ungdomar på anläggningen, normalt mellan vardagar 14-20. För 75% och 15-19 för 50%. Ingen OB utgår utan FL har extra semesterdagar för att kompensera arbete på obekväm tid. FLs ordinarie arbetstid beslutas av klubb och RAS gemensamt.

kontakt2.jpg